سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

با
تشکر از حامد سلیمی عزیز؛

دوستی با مردم دانا چو زرین کوزه ایست

نشکند، چون بشکند بازش توانی ساختن

دوستی با مردم نادان سفالین کوزه ایست

بشکند یا نشکند باید به دور انداختننوشته شده در تاریخ سه شنبه بیست و دوم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما