سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
اهمیت مدیریت ریسک و بیمه برای مدیران عنوان کتابی است که آقای معصوم ضمیری در خصوص اهداف اساسی مدیریت و خطرهای پیش روی آنان گردآوری و به رشته تالیف درآورده است. در این کتاب با اشاره ای کلی به وظایف و اهداف مدیران، توجهی خاص به ارتباط موضوع مدیریت ریسک با وظایف آنان شده است و به دلیل اهمیت تامین مالی ریسک که بیمه از ارکان مهم آن می باشد کلیاتی از مطالب بیمه ای نیز ارائه گردیده است. کتاب «اهمیت مدیریت ریسک و بیمه برای مدیران» توسط انتشارات پژوهه در 128 صفحه و با تیراژ 3000 نسخه به چاپ رسیده است. در این کتاب با اشاره به وظایف کلی و عمومی مدیران، جایگاه بیمه در مدیریت ریسک بنگاههای اقتصادی مطرح گردیده است. به طور کلی این کتاب به بررسی اهداف اساسی مدیران، خطرهای پیش روی دستیابی به این اهداف و راههای تامین مالی خطرهای مزبور را ارائه می نماید.این کتاب در چهار بخش اهداف اساسی مدیران، شناخت ریسک، مدیریت ریسک و اطلاعات عمومی بیمه برای مدیران دسته بندی شده است.در بخش اول کتاب، اهداف و وظایف اساسی مدیران و اهم این وظایف در حوزه مالی مطرح شده است. مبحث شناخت ریسک بخش دوم کتاب را تشکیل می دهد، در این بخش تعریف، انواع و آثار ریسک بررسی شده و این فصل از کتاب به طور کامل تحلیلی از مبحث ریسک را به مخاطب ارائه می دهد. آنچه در این کتاب به عنوان تعریف " ریسک" یا خطر مطرح می شود منظور حوادث و پیشامدهایی است که وقوع یا عدم وقوع آنها احتمالی است و قطعیت ندارد. به عبارت دیگر می توان گفت ریسک، حادثه یا واقعه ای است که بر اساس اطلاع و دانش ما وقوع یا عدم وقوع آن قطعی نیست و یا اینکه در یک مدت زمان معین نمی توان وقوع آن را به طور قطع پیش بینی و تعیین نمود. این بحث در بخش سوم کتاب یعنی بخش مدیریت ریسک ادامه یافته و مدیریت ریسک در حوزه مالی و برخورد با ریسک به طور کلی، مطرح شده است. مباحثی که در مورد برخورد با ریسک بررسی شده بسیار کاربردی و از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش نهایی کتاب « اهمیت مدیریت ریسک و بیمه برای مدیران» به تعاریف و مفاهیم اطلاعات عمومی برای مدیران می پردازد و آنچه که باید در جامعه بیمه ای امروز بدانند را مطرح می کند. امروزه جامعه بیمه ایی در دنیا بسیار وسیع است و از کوچکترین کشورها تا دنیای پیشرفته صنعتی را فراگرفته است. نیاز بیمه ای، جوامع مختلف را بر آن داشته که ضمن حفظ ارتباط با یکدیگر نه تنها موجبات تبادل تجربیات خود را فراهم آورند بلکه با تقسیم خطرهای سنگین بین اعضا» این جامعه به صورت بیمه های اتکایی باب دیگری را در حمایت های بیمه ای بگشایند. در این راستا،مطالعه کتاب « اهمیت مدیریت ریسک و بیمه برای مدیران» برای تمام مدیران و دست اندرکاران که دلسوزانه در جهت ارتقا» و پیشبرد اقتصاد کشور تلاش کرده و به مطالعه و ارائه راههکارهای مناسب در این بخش می پردازند، توصیه می شود.نوشته شده در تاریخ پنجشنبه شانزدهم مهرماه سال 1388 توسط سپتیاما